تشکیل شده از یک واحد و یک قسمت از کسر. مثلا عدد مخلوط عدد مخلوط شامل یک 3 واحدی و شامل کسر عددکسری.

در واقع عدد مخلوط عدد مخلوط خود یک کسر است و عدد 3 ، واحدی از آن کسر و عدد عددکسریقسمتی از آن کسر.

در واقع میتوانیم عدد مخلوط را این گونه گسترش دهیم: