مثال: عدد عدد مخلوط 

اول میاییم عدد مخلوط رو بصورت گسترده مینویسیم:

عدد مخلوط

مخرج چنده؟ 9

پس باید 1 رو هم بصورت مخرجی از 9 نمایش دهیم: لذا داریم:

عدد مخلوط

شکل عدد مخلوط