مثلا عدد عدد مخلوط را در نظر میگیریم. اگه خوب نگاه کنیم میبینیم که در قسمت کسر صورت کسر ار مخرج آن بزرگتره.

خوب این مگه مشکلی داره؟

بله چون وقتی صورت کسر از مخرج بزرگتر باشه در نتیجه واحد عدد مخلوط 3 نخواهد بود بیشتر از 3 هست.

برای اینکه در اینگونه موارد بتوانیم شکل صحیح عدد مخلوط رو درست بنویسیم باید تبدیل عدد کسری به مخلوط رو بلد باشیم.