ک.م.م همان یافتن کوچکترین مضرب و یا مخرج مشترک دو عدد است. 

ابتدا مضرب های عدد بزرگتر را می نویسیم وقتی به جایی رسیدیم که مضرب عدد بزرگتر بر خود عدد کوچکتر بخش پذیر باشد همان ک.م.م دو عدد است.

مثال 12 و 9

مضرب های عدد 12={12, 24, 36, 48, 60, 72, ...}

12 و 24 و 48 و 60 بر 9 بخش پذیر نیستند ولی 36 و 72 بر 9 بخش پذیرند. حال از بین 36 و 72  عدد 36 ک.م.م است زیرا کوچکترین مضرب 12 است که بر 9 بخش پذیر است.

نکته: نیازی نیست دیگر مضارب 48 و 60 و 72 و غیره را بدست آوریم بعد ک.م.م را بیابیم وقتی به 36 رسیدیم و دانستیم که بر 9 هم بخش پذیر است همان جا ک.م.م را 36 قرار میدهیم. مثال بالا بیشتر برای تفهیم موضوع بود.