گفتیم که در اعداد مخلوط یک عدد واحد داریم و یک قسمتی از کسر.

برای گسترده نویسی این اعداد واحد و کسر رو بصورت مجموع آنها مینویسیم:

مثال: 

و داریم: