عبارت  را میتوانیم بصورت عبارت نوشته و   را در هم ضرب میکنیم یعنی 12 را با 21 و 7 را با 8 ضرب میکنیم و ادامه میدهیم:
تقسیم اعداد کسری