اعداد مخلوط رو به صورت گسترده نوشته و سپس عبارت ها رو جداگانه در هم ضرب میکنیم:

اینگونه ضرب ها که به آن اتحاد میگویند:

عدد اول عبارت اول را در اعداد اول و دوم ضرب میکنیم و سپس عدد دوم عبارت اول را نیز در اعداد اول و دوم عبارت دوم ضرب میکنیم:

و داریم:

( 247= 7*35+ 2 که با تقسیم 247 بر 35 میتوان عدد کسری را تبدیل به مخلوط کرد )