باید توجه داشته باشیم که نباید تبدیل به عدد کسری کنیم. اصلا هیچ عملیاتی انجام نمیدیم فقط با رسم شکل و تغییرات روی شکل باید جواب مسئله رو پیدا کنیم.
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل
میدانیم که   و همچنین  پس داریم: 
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل
لذا برای ضرب اعداد مخلوط داریم:
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل
حال با توجه به شکل میتوانیم ضرب مورد نظر رو انجام بدیم:
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل
پس داریم:
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل