نکته: نباید بصورت جبری حل کنیم بعد روی محور نشان دهیم نه این غلطه. بلکه باید جواب مسئله رو از روی محور بیابیم.

چون مخرج هر دو کسر یکسان هست پس واحد روی محور رو به 7 قسمت تقسیم میکنیم. 12 قسمت از مبدا محور (یعنی صفر) به طرف راست میریم این برای کسر اول و سپس از عدد 12 به اندازه 3 قسمت به طرف راست حرکت میکنیم. 

نمایش اعداد کسری روی محور

جایی که با نقطه قرمز نشان داده شده جواب مجموع کسرهاست