خط کسری کشیده:

1- صورت: کسر عدد اعشاری را بدون ممیز مینویسیم
2- مخرج: کسر را 10 یا 100 یا 1000 یا ... قرار میدهیم

3- اگر ارقام بعد اعشار:

الف) یک رقم = مخرج 10

ب) دو رقم = مخرج 100

ج) سه رقم = مخرج 1000 

د) چهار رقم = مخرج 10000 

و ... الی آخر


مثال 1) تبدیل اعشاری به کسری


مثال 2) تبدیل اعشاری به کسری