با ذکر چند مثال به راحتی میتوان به روش کار این نوع تبدیل پی برد:


تبدیل عدد اعشار به مخلوط


و


تبدیل عدد اعشار به عدد مخلوط