صفر از سمت راست عدد اعشاری بهتر است خوانده نشود:

18/1120 رو بهتره بنویسیم  18/112 ( هیجده و صد و دوازده هزارم ) 

17/10100 رو بهتره بنویسیم : 17/101 ( هفده و صد و یک هزارم ) ( مهم : ما کاری به صفر عدد 101 نداریم فقط منظور صفرهای از سمت راست است )