تبدیل به عدد مخلوط کرده و سپس حل میکنیم:

جمع اعداد اعشاری:

جمع و تفریق اعداد اعشاری


تفریق اعداد اعشاری:

جمع و تفریق اعداد اعشاری