داریم:

عدد نصف


سؤال: کدامیک از اعداد اعشاری زیر بزرگتر از نصف است؟

الف) 0/374

ب) 0/53

ج) 1/2

عدد نصف

الف) کوچکتر است

ب) بزرگتر است

ج) بزرگتر است