صدگان را از صدگان و دهگان را از دهگان و یکان رو از یکان و دهم رو از دهم و .... کم میکنیم ( باهم جمع میکنیم):

جمع و تفریق عدد اعشاری با روش جدول ارزش مکانی

در مورد ارقام به ارزش دهم (0/1+0/9 = 1/0) عدد صفر رو در ارزش دهم نوشته و عدد 1 رو به ارزش یکان میدهیم (1+2+3=6)


و برای تفریق اعداد اعشاری داریم:

چون در ارزش مکانی صدم صفر کوچکتر از 8 است پس صفر رو تبدیل به 10 کرده و در قسمت دهم یکی از 1 کم شده و میشود صفر. لذا تفریق 10 از 8 میشود 2.

جمع و تفریق اعداد اعشاری

در ارزش مکانی دهم چون صفر از 9 کمتر پس صفر را تبدیل به 10 کرده و از ارزش مکانی یکان یکی کم کرده که میشود 2. 

10 را از 9 کم کرده برابر با 1

2 را از 2 کم کرده و میشود صفر

و در آخر نتیجه تفریق میشود: 0/12 ( دوازده صدم)