ابتدا تبدیل به کسر کرده و حل میکنیم:

ضرب اعداد اعشاری

( صورت ها باهم و مخرج ها هم باهم ضرب شده)

( چون در مخرج یعنی 1000 و به تعداد صفرهای آن که 3 تا است ما سه رقم اعشار داریم که 8575 میشود 8/575 )