تعداد ارقام اعشاری خارج قسمت مساوی با تعداد ارقام اعشار مقسوم است .


مقسوم = 35/98  2،  رقم اعشار دارد
خارج قسمت = 1/71  نیز 2 رقم اعشار دارد.