مثلا وقتی میگویند تقریب کمتر از 10 ، خوب عدد دهگان رو در نظر میگیریم این عدد دهگان همان رقم تقریب است که تقریب براساس آن انجام میگیرد. 


مثال: رقم تقریب رو در اعداد زیر بیابید؟

1- 24/86 با تقریب کمتر از 1 ؟

2- 24/86 با تقریب کمتر از 0/1 ؟


جواب1= با تقریب کمتر از 1 یعنی یکان رو در نظر میگیریم که عدد 4 هست= پس رقم تقریب عدد 4 میباشد.

جواب2= با تقریب کمتر از 0/1 یعنی دهم رو در نظر میگیریم که عدد 8 هست= پس رقم تقریب همان عدد 8 میباشد.