وقتی میگوییم تقریب کمتر از 10 برای عدد 436/23 یعنی اینکه:

خطای تقریب یا همان اختلاف عدد تقریبی و عدد واقعی، کمتر از 10 باشد.

436/23 تقریب 10م برابر با 440/00 است. اختلاف آنها را حساب کنیم میشود: 3/77= 436/23 - 440/00 و میدانیم که 3/77 کمتر از 10 است.

436/23 تقریب 0/1 م برابر با 436/20 است. اختلاف آنها برابر است با: 0/03 = 436/20 - 436/23 که 0/03 کمتر از 0/1 میباشد.

تقریبی دقتش بیشتر است که خطایش کمتر باشد، یعنی مقدار تقریبی بیشتر به عدد نزدیکتر باشد:

 لذا دقت تقریب 0/1 بیشتر از تقریب 10م است زیرا مقدار تقریبی 436/20 (حاصل از تقریب 0/1 م) نزدیکتر به عدد واقعی 436/23 است تا مقدار تقریبی 440/00 (حاصل از تقریب 10م) .


** در نامساوی زیر علامت بزرگتر نشان از دقت بیشتر آن تقریب است: 


1000  < 100 < 10 < 1 < 0/1 < 0/01 < 0/001