2 روش در اینجا وجود دارد و سپس باید ببینیم کدام روش مناسب تر است:


روش A: ابتدا اعداد اعشاری را گرد کرده (تقریب زدن) و سپس جمع میکنیم.

روش B: ابتدا جمع کرده و سپس اعداد اعشاری را گرد میکنیم.

مثال: 

14/57+7/69+6/78  با تقریب کمتر از 1


روش A: 

جمع اعداد اعشاری به روش تقریب زدن


روش B:

جمع اعداد اعشاری به روش تقریب زدن


حال باید ببینیم کدام روش مناسب تر است برای این جمع:

جمع اعداد اعشاری به تقریب زدن

** روش B مناسب تر است زیرا خطایش کمتر است 

خوب مسلماً چون تعداد خطاها در روش A بیشتر است خطایش بزرگتر خواهد بود.


نکته مهم:

ما در واقع کاری اصلا به روش اول یا دوم نداریم ملاک ما برای بهترین روش این است که: « هر روشی که خطا کمتر باشد بهترین روش است » 

این نکته در مورد اعمال تفریق و ضرب و تقسیم اعداد اعشاری به روش تقریب نیز صادق است.