فعلا 4 واحد اندازه گیری طول داریم به نام های :

1- میلی متر                        2- سانتی متر

3- متر                              4- کیلومتر 

در اندازه گیری اشیاء و اماکن و غیره باید دقت کنیم که با هر واحد اندازه گیری طولی نمی توان اندازه گیری کرد مثلا برای اندازه گیری طول و عرض کتاب باید از   « سانتی متر » و برای اندازه گیری طول و عرض و ارتفاع یک اتاق از « متر » ، برای اندازه گیری ضخامت موبایل از « میلی متر » و برای اندازه گیری فاصله ی دو شهر از « کیلومتر » استفاده می کنیم.

 

مطالعه آزاد:

واحدهای طولی هم در منابع خارجی مثل انگلیسی وجود دارند بنام های :

1- اینچ          2- فوت          3- یارد                    4- مایل

در اندازه گیری صفحه نمایش موبایل از « اینچ » و برای مسافت های طولانی مثل فاصله دو شهر از « مایل » استفاده می کنند.