تبدیل واحدهای اندازه گیری طول پیچیده نیست فقط کافی ست که سه تبدیل پایه رو بدونید :

1- یک سانتی متر = 10 میلی متر

2- یک متر = 100 سانتی متر

3- یک کیلومتر = 1000 متر

فقط همین سه تبدیل رو بدونیم راحت میشه بقیه تبدیل ها رو بدست آورد.

مثلا بخواهیم یک میلی متر رو به سانتی متر تبدیل کنیم:

میدانیم که یک سانتی متر برابر 10 میلی متر است حالا برعکس میلی متر رو بخواهیم به سانتی متر تبدیل کنیم 10 رو برعکس میکنیم میشه  یعنی یک میلی متر برابر 0/1 سانتی متر است.

تبدیل سانتی متر به متر :

میدانیم که یک متر برابر 100 سانتی متر است حالا اگه بخواهیم برعکس سانتی متر رو به متر تبدیل کنیم 100 رو برعکس میکنیم یعنی   ، پس یک سانتی متر برابر 0/01 متر.

تبدیل متر به کیلومتر:

میدانیم که یک کیلومتر برابر 1000 متر است حالا اگه بخواهیم برعکس متر رو به کیلومتر تبدیل کنیم 1000 رو برعکس میکنیم یعنی   ، پس یک متر برابر 0/001 کیلومتر.

لذا داریم:

یک میلی متر = 0/1 سانتی متر

یک سانتی متر= 0/01 متر

یک متر= 0/001 کیلومتر