تبدیل متر به میلی متر:

میدونیم که هر متر برابر 100 سانتی متر و هر سانتی متر برابر 10 میلی متر است، پس 1000= 10× 100 یعنی هر متر برابر با 1000 میلی متر است.

تبدیل کیلومتر به سانتی متر:

میدونیم که هر کیلومتر برابر 1000 متر و هر متر برابر 100 سانتی متر است، پس 100،000= 100× 1000 یعنی هر یک کیلومتر برابر با 100،000 ( 100 هزار ) سانتی متر است.

تبدیل میلی متر به متر:

در بالا بدست آوردیم که هر یک متر برابر 1000 میلی متر است و هرگاه بخواهیم برعکس میلی متر رو به متر تبدیل کنیم 1000 را معکوس کرده که میشه 0/001 لذا هر یک میلی متر برابر با 0/001 متر است.

نکته: البته تبادیل چندگانه واحدهای طول در واقعیت زیاد کاربرد ندارند و فقط برای تمرین بیشتر ارائه شد وگرنه میدانیم که ما هرگز فاصله دو شهر رو با سانتی متر اندازه نمی گیریم که بعد بخواهیم آنرا به کیلومترتبدیل کنیم.