سوال مهم: آیا 4/237 متر برابر با 4 متر و 237 سانتی متر است؟

جواب :  خیر

با ذکر یک مثال مفهوم رو میتونیم بهتر بفهمیم؛ مثلا 43 متر رو چگونه میخونیم؟ خوب میگیم چهل و سه متر لذا اگر گسترده نویسی کنیم: 3+40، یعنی 40 متر و 3 متر، در نتیجه وقتی میگیم 4/237 متر یعنی هم عدد 4 به متر است و هم 0/237 به متر است:

یعنی میخونیم: چهار و دویست و سی و هفت هزارم متر

ولی میتونیم عدد 4/237 رو به متر و سانتی متر خواند؛ باید اعشار 0/237 متر رو به سانتی متر تبدیل کنیم؛ خوب باید واحد بزرگتر رو به واحد کوچکتر تبدیل کنیم، هر یک متر 100 سانتی متر است لذا :

پس عدد 4/237 متر برابر است با 4 متر و 23/7  سانتی متر

 

مثال: عدد 34/12 کیلومتر؟

اعشار 0/12 کیلومتر رو باید به متر تبدیل کنیم؛ هر یک کیلومتر برابر با 1000 متر پس داریم:

لذا عدد 34/12 کیلومتر برابر با 34 کیلومتر و 120 متر است.