3/1 متر چند سانتی متر است؟

خوب باید این مطلب را که « 1 متر برابر با 100 سانتی متر است، حالا 3/1 متر چند سانتی متر است؟ » را در جدول نشان دهیم و حل کنیم:

 

3/1

1

متر

؟

100

سانتی متر

 

 در این مواقع طرفین ( 100  و 3/1 ) را در هم ضرب کرده و بر 1 تقسیم میکنیم:

تبدیل واحد طول 

پس 3/1 متر برابر با 310 سانتی متر است.

 

مثال: 423/7 سانتی متر چند متر است؟

باید این مطلب را که « هر 100 سانتی متر برابر 1 متر، حال 423/7 سانتی متر چند متر است؟ » را در جدول نشان دهیم و حل کنیم:

 

423/7

100

سانتی متر

؟

1

متر

 

1 را در عدد 423/7 ضرب کرده و بر 100 تقسیم میکنیم:

 

 پس 423/7 سانتی متر برابر با 4/237 متر خواهد بود.