تدریس دروس ریاضی دوره های ششم و هفتم و هشتم و نهم بصورت ساده و پیشرفته

۲۰ مطلب با موضوع «اعداد اعشاری» ثبت شده است

تقسیم عدد اعشاری بر اعشاری به روش عادی

تبدیل به عدد کسری کرده و از روش معکوس کسر دوم و یا دور به دور نزدیک به نزدیک حل میکنیم:


مثال: تقسیم 7/2 بر 0/9 :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری

1- باید ببینیم تعداد ارقام مقسوم علیه چقدر است؟ و عدد اعشار مقسوم علیه رو به عدد طبیعی تبدیل کنیم.

2- اگه یک رقم باشه  هم مقسوم و هم مقسوم علیه رو ضرب در 10 میکنیم 

اگه دو رقم باشه هم مقسوم و هم مقسوم علیه رو ضرب در 100 میکنیم

اگه سه رقم باشه هم مقسوم و هم مقسوم علیه رو ضرب در 1000 میکنیم و الی آخر

4- بعد از تبدیل روش کار مثل تقسیم عدد اعشار ( یا طبیعی ) بر عدد طبیعی است

5- در آخر کار باید باقیمانده رو تقسیم بر 10 یا 100 یا 1000 یا ... کنیم. ولی بهخارج قسمت دست نمیزنیم.

مثال: تقسیم 35/98 بر  0.021 

چون مقسوم علیه 0.021 سه رقم اعشار دارد پس هم مقسوم و هم مقسوم علیه رو ضرب در 1000 میکنیم:

0.021 * 1000 = 21 ( مقسوم علیه رو تبدیل به عدد طبیعی کردیم با ضرب کردن در 1000 )

35/98 * 1000 = 35980 

تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری
پس باید حاصل 35980 بر 21 رو بدست آوریم:

35 تقسیم بر 21  ---> 1/666 لذا داریم : 35-21 = 14

9 رو پایین آورده میشود: 149 پس باید تقسیم 149 بر 21 ----> 7/09 لذا داریم: 2=147-149

8 رو پایین آورده میشود: 28 پس 28 رو تقسیم بر 21 -----> 1/333 لذا داریم: 7=21-28

صفر رو پایین میآوریم میشود: 70 که بر 21 تقسیم -----> 3/333 لذا داریم: 7=63-70

که در آخر بایدباقیمانده 7 رو تقسیم بر 1000 کنیم که میشود: 0/007

تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری


با این حساب داریم:  


ولی باید تبدیل شوند و باید حاصل تقسیم 35/98 بر 0/021 رو بدست بیاوریم: 


تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

تعیین تعداد رقم اعشار خارج قسمت

تعداد ارقام اعشاری خارج قسمت مساوی با تعداد ارقام اعشار مقسوم است .


مقسوم = 35/98  2،  رقم اعشار دارد
خارج قسمت = 1/71  نیز 2 رقم اعشار دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

روش کار مثل عدد طبیعی بر طبیعی هست 

و همچنین ممیز رو تا پایین میکشیم 

 هرجا که به ممیز رسیدیم باید در خارج قسمت هم ممیز بخورد:

 مثال: تقسیم 35/98 بر 21

تقسیم عدد اعشاری بر طبیعی


(وقتی 9 رو پایین میآوریم همراه با ممیز پایین میاد پس در خارج قسمت ممیز میخوره)

( باقی مانده 7 نیست 0/7 هم نیست بلکه  یادتون باشه 0/07 هست )

و داریم:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد
طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز