تدریس دروس ریاضی دوره های ششم و هفتم و هشتم و نهم بصورت ساده و پیشرفته

۱۷ مطلب با موضوع «اعداد کسری» ثبت شده است

جمع و تفریق اعداد کسری روی محور ( مخرج یکسان )

نکته مهم : برای اینکه راحت بتوانید جمع و تفریق را به روی محور نشان دهید:

شما بدون توجه به علامت جمع و یا منهای بین اعداد کسری فقط به چند چیز توجه داشته باشین:

1- یافتن عدد کسری اول

2- عدد کسری دوم در ادامه عدد کسری اول و هرچه اومد اون جواب جمع و تفریق هست ( از صفر تا عدد کسر دوم میشماریم )

3- اگه مثبت باشه به سمت راست و اگه منفی باشه به سمت چپ میریم

4- اگه علامت هردو کسر یکسان باشن فلش ها به یک سمت میرن ولی علامت ها مختلف باشن خلاف هم رسم میشن


جمع و تفریق اعداد کسری روی محور


الف) 12 قسمت رو پیدا کرده و چون کسر دوم مثبت لذا همجهت کسر اول است و 3 واحد دیگه به راست میریم لذا داریم:


ب) چون کسر اول منفی باید 12 قسمت به سمت چپ بریم و چون کسر دوم مثبت پس 3 قسمت به سمت راست میریم یعنی مخالف جهت کسر اول لذا داریم:


ج) 12 قسمت به سمت راست میریم و سپس 3 قسمت به سمت چپ میریم:


د) 12 قسمت به سمت چپ و چون کسر دوم منفی پس همان مسیر رو ادامه و 3 قسمت دیگه هم به چپ میریم:

جمع و تفریق اعداد کسری روی محور


و) هم مثل قسمت (د) رسم میشود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

جمع اعداد کسری روی محور ( مخرج یکسان)

نکته: نباید بصورت جبری حل کنیم بعد روی محور نشان دهیم نه این غلطه. بلکه باید جواب مسئله رو از روی محور بیابیم.

چون مخرج هر دو کسر یکسان هست پس واحد روی محور رو به 7 قسمت تقسیم میکنیم. 12 قسمت از مبدا محور (یعنی صفر) به طرف راست میریم این برای کسر اول و سپس از عدد 12 به اندازه 3 قسمت به طرف راست حرکت میکنیم. 

نمایش اعداد کسری روی محور

جایی که با نقطه قرمز نشان داده شده جواب مجموع کسرهاست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

نمایش اعداد کسری روی محور

هر واحد روی محور رو به اندازه مخرج کسر تقسیم میکنیم و به اندازه صورت فشل میزنیم :

اگه مثبت باشه صورت به طرف راست
اگر منفی باشه صورت به طرف چپ میریم

   هر واحد را به 7 قسمت مساوی ( چون مخرج کسر 7 است) تقسیم میکنیم و از مبدا محور یعنی صفر به اندازه 12 تا ( صورت کسر ) به سمت راست میشماریم سپس از صفر به 12 فلش میزنیم. ( حواسمون باشه این 12 واحد نیست بلکه تقسیمات محور هست)

 هر واحد را به 7 قسمت مساوی تقسیم و به طرف چپ از مبدا یعنی صفر به اندازه 16 تا حرکت میکنیم

نمایش اعداد کسری روی محور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

ضرب اعداد کسری توسط شکل

ضرب اعداد کسری توسط شکل

ضرب اعداد کسری توسط شکل

ضرب اعداد کسری توسط شکل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد
طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز