تدریس دروس ریاضی دوره های ششم و هفتم و هشتم و نهم بصورت ساده و پیشرفته

۹ مطلب با موضوع «طول و پاره خط» ثبت شده است

شمارش پاره خط (روش جدول نظام دار)

وقتی چند نقطه روی یک خط راست باشند چندین پاره خط رو تشکیل می دهند :

نکته مهم: پاره خط AB با پاره خط BA یکسان است و همین طور AC با CA یکسان و بقیه هم به همین صورت ...


روش اول: جدول نظام دار

هر دو نقطه یک پاره خط را تشکیل میدهند یعنی هر پاره خط یک ابتدا و یک انتها دارد


AB, AC, AD, BC, BD, CD

6 تا پاره خط توسط نقاط A,B,C,D وجود دارد.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

فاصله راس مثلث تا ضلع روبرو

در تعریف خط عمود گفتیم که کوتاه ترین فاصله از نقطه تا خط است. در اینجا هم اگر بخواهیم فاصله راس مثلث را تا ضلع روبرو به دست بیاوریم باید خط عمودی از راس بر ضلع روبرو رسم و طول پاره خطِ خط عمود حاصل را به دست آوریم.

در فاصله راس تا ضلع روبرو دو حالت پیش میآید:

حالت اول)

وقتی خط عمود داخل مثلث قرار گیرد.


-          خط عمودی از راس A (نقطه A) بر ضلع BC (پاره خط BC) رسم کرده

-         محل تلاقی با ضلع BC را D نامیده

-        طول پاره خط AD فاصله راس A تا ضلع BC است.

حالت دوم)

وقتی خط عمود بیرون مثلث قرار گیرد.


در این حالت نمی توان از راس A بر ضلع BC عمود رسم کرد لذا:

-         ضلع BC را امتداد می دهیم

-         خط عمودی از راس A بر امتداد ضلع BC رسم کرده

-         محل تلاقی با امتداد ضلع BC را D نامیده

-        طول پاره خط AD فاصله راس A تا ضلع BC است.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

تعاریف فاصله

تعریف نیم خط:

قسمتی از خط راست که دارای یک سر معلوم است. شکل زیر یک سر آن نقطه A و سر دیگر آن آزاد است.


تعریف پاره خط:

قسمتی از خط راست که دو سر آن معلوم باشد. 


فاصله دو نقطه:

طول پاره خطی که دو نقطه را به هم وصل میکند.


خط عمود:

کوتاه ترین فاصله ی هر نقطه تا یک خط را گویند. پاره خط AB کوتاه ترین فاصله تا خط راست است.


* از دو نقطه فقط یک خط راست میگذرد.

* در تعاریف خط منظور همان خط راست است و باید مد نظر داشته باشیم خط شکسته، خط منحنی و ... داریم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

تبدیل واحدهای طولی توسط جدول تناسب

3/1 متر چند سانتی متر است؟

خوب باید این مطلب را که « 1 متر برابر با 100 سانتی متر است، حالا 3/1 متر چند سانتی متر است؟ » را در جدول نشان دهیم و حل کنیم:

 

3/1

1

متر

؟

100

سانتی متر

 

 در این مواقع طرفین ( 100  و 3/1 ) را در هم ضرب کرده و بر 1 تقسیم میکنیم:

تبدیل واحد طول 

پس 3/1 متر برابر با 310 سانتی متر است.

 

مثال: 423/7 سانتی متر چند متر است؟

باید این مطلب را که « هر 100 سانتی متر برابر 1 متر، حال 423/7 سانتی متر چند متر است؟ » را در جدول نشان دهیم و حل کنیم:

 

423/7

100

سانتی متر

؟

1

متر

 

1 را در عدد 423/7 ضرب کرده و بر 100 تقسیم میکنیم:

 

 پس 423/7 سانتی متر برابر با 4/237 متر خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد
طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز