مثال: عدد کسری تبدیل عدد کسری به مخلوطرو داریم، اگه به شیوه دبستانی تقسیم 87 بر 9 رو انجام بدیم داریم:

تبدیل عدد کسری به مخلوط

و اگه بخواهیم با توجه به این تقسیم عدد مخلوط رو بدست بیاریم: تبدیل کسری به مخلوط

پس داریم: تبدیل عدد کسری به مخلوط 1