هر واحد روی محور رو به اندازه مخرج کسر تقسیم میکنیم و به اندازه صورت فلش میزنیم :

اگه مثبت باشه صورت به طرف راست
اگر منفی باشه صورت به طرف چپ میریم

   هر واحد را به 7 قسمت مساوی ( چون مخرج کسر 7 است) تقسیم میکنیم و از مبدا محور یعنی صفر به اندازه 12 تا ( صورت کسر ) به سمت راست میشماریم سپس از صفر به 12 فلش میزنیم. ( حواسمون باشه این 12 واحد نیست بلکه تقسیمات محور هست)

 هر واحد را به 7 قسمت مساوی تقسیم و به طرف چپ از مبدا یعنی صفر به اندازه 16 تا حرکت میکنیم

نمایش اعداد کسری روی محور