روش کار:

1- برای راحتی کار ابتدا جدول ارزش مکانی برای آن رسم میکنیم  

2- عدد صدگان رو با 100 ضرب میکنیم و عدد دهگان رو با 10 و عدد یکان رو با 1 ضرب میکنیم

3- عدد دهم رو با یک دهم (0/1) و عدد صدم را با یک صدم (0/01) و عدد هزارم رو با یک هزارم (0/001) ضرب میکنیم.

4- و در آخر همه رو بصورت مجموع آنها مینویسیم.


مثال: 123/456

گسترده نویسی عدد اعشاری

و سپس همه را بصورت مجموع مینویسیم: