اعداد صورت را تجزیه میکنیم مثلا 36 حاصلضرب 6 در 6 است و همچنین اعداد مخرج را تجزیه میکنیم. 

سؤال: 36 را هم میتوانیم بصورت حاصلضرب 9 در 4 بنویسیم و یا 12 در 3. حالا کدامیک را باید بنویسیم؟

باید ببینیم اعداد مخرج چیه. اگر عدد 27 تو مخرج باشه میتونیم بنویسیم: 3*9 در اینصورت برای 36 هم باید بنویسیم 4*9 که بتوانیم اعداد یکسان 9 رو حذف کنیم.

در نهایت اینکه پس از تجزیه اعداد یکسان صورت رو با مخرج حذف میکنیم.

ساده کردن اعداد کسری

و یا داریم:

ساده اعداد کسری