با ذکر چند مثال به راحتی به روش تبدیل پی خواهید برد:

تبدیل عدد مخلوط به اعشاری
و

تبدیل عدد مخلوط به اعشاری