عدد اعشاری شامل یک عدد صحیح ( عدد واحد ) و یک عدد کوچکتر از 1 که دارای ممیز میباشد.

مثال:

18/345 = 18 عدد صحیح و 0/345 دارای ممیز و کوچکتر از 1 است.


18/3= هیجده و سه دهم ( دهم وقتی است که یک رقم بعد اعشار باشد )

18/34= هیجده و سی و چهار صدم ( صدم وقتی که دو رقم اعشار باشد )

18/345= هیجده و سیصد و چهل و پنج هزارم ( هزارم وقتی که سه رقم بعد اعشار باشد )

18/3456 = هیجده و سه هزار و چهارصد و پنجاه و شش ده هزارم ( ده هزارم وقتی که چهار رقم بعد اعشار باشد )