روش کار:

1- باید مخرج ها رو تبدیل به 10 یا 100 یا 1000 یا .... کرد. ( یعنی مخرج رو ضربدر عددی کنیم تا 10 یا و...  بیاید) و به طبع آن مسلماً صورت ها هم تبدیل میشن.

2- بعد اینکه کسری با مخرج 10 یا 100 یا 1000 یا ... نوشتیم، سپس برای اینکه به اعشاری بنویسیم فقط صورت را نوشته و به اندازه تعداد صفرهای مخرج به همان اندازه ارقام را با ممیز جدا میکنیم.


مثال:  تبدیل اعداد کسری به اعشاری