بعضی اوقات داریم که با تفریق کسرها علامت بین عدد واحد و کسر منها است:

در این صورت چون کوچکتر از یک است پس یک واحد از عدد 2 قرض گرفته و 1 را از کسر کم کرده تا حاصل یک عدد مثبت باشد: