توسط ارزش مکانی حل میکنیم:

1- به ترتیب از سمت چپ صدگان دهگان یکان و دهم و .... شروع میکنیم.

صدگان را با صدگان و دهگان رو با دهگان و یکان رو با یکان و دهم رو با دهم و صدم رو با صدم و هزارم رو با هزارم و ... مقایسه میکنیم


مثال1: عدد 1/207 بزرگتر است یا عدد 1/210 ؟


مقایسه اعداد اعشاری

یکان هر دو 1 است

دهم هر دو یکسان و برابر با 2 است

صدم عدد 1/210 برابربا 1 و صدم عدد 1/207 برابر با صفر است 

پس عدد 1/210 بزرگتر است.مثال2: 0/35 بزرگتر است یا 1/2 ؟

مقایسه اعداد اعشاری

یکان عدد 1/2 = 1 است

یکان عدد 0/35 = صفر است

پس عدد 1/2 بزرگتر است.