تبدیل عدد مخلوط به کسری

عدد واحد(مثل 3) رو با مخرج(9) ضرب کردم و حاصل رو با صورت (5) جمع کردم