نکته مهم : برای اینکه راحت بتوانید جمع و تفریق را به روی محور نشان دهید:

شما بدون توجه به علامت جمع و یا منهای بین اعداد کسری فقط به چند چیز توجه داشته باشین:

1- یافتن عدد کسری اول

2- عدد کسری دوم در ادامه عدد کسری اول و هرچه اومد اون جواب جمع و تفریق هست ( از صفر تا عدد کسر دوم میشماریم )

3- اگه مثبت باشه به سمت راست و اگه منفی باشه به سمت چپ میریم

4- اگه علامت هردو کسر یکسان باشن فلش ها به یک سمت میرن ولی علامت ها مختلف باشن خلاف هم رسم میشن


جمع و تفریق اعداد کسری روی محور


الف) 12 قسمت رو پیدا کرده و چون کسر دوم مثبت لذا همجهت کسر اول است و 3 واحد دیگه به راست میریم لذا داریم:


ب) چون کسر اول منفی باید 12 قسمت به سمت چپ بریم و چون کسر دوم مثبت پس 3 قسمت به سمت راست میریم یعنی مخالف جهت کسر اول لذا داریم:


ج) 12 قسمت به سمت راست میریم و سپس 3 قسمت به سمت چپ میریم:


د) 12 قسمت به سمت چپ و چون کسر دوم منفی پس همان مسیر رو ادامه و 3 قسمت دیگه هم به چپ میریم:

جمع و تفریق اعداد کسری روی محور


و) هم مثل قسمت (د) رسم میشود.