میبینیم که در واقع اولی همان دومی است و هیچ فرقی باهم ندارند:

(1) :

عدد مخلوط (به 3 مخرج 1 دادم سپس از هر دو کسر مخرج مشترک گرفتم)

(2):

عدد مخلوط