یک واحد از 5 جدا کرده و آن یک واحد را از کسر کم میکنیم:

شکل صحیح عدد مخلوط

در جمع و تفریق اعداد مخلوط این موارد زیاد پیش میاد.