در مواقعی که صورت از مخرج بزرگتر باشد مثل: عدد مخلوط 

ابتدا کسر را باید به عدد مخلوط تبدیل کنیم:

شکل صحیح عدد مخلوط

پس داریم:

شکل صحیح عدد مخلوط