(1): 

(2): 

در (1) به واحد اضافه شده است

در (2) از واحد کم شده است.