هر کدام از اعداد را به عدد اولش تجزیه میکنیم بعد از طریق فرمول زیر به دست می آوریم:

یافتن ک م م

مثال: 9 و 12

یافتن ک.م.م

عدد 3 در هر دو مشترک است که 3*3 بیشتر است و عدد 2*2 غیر مشترک است. پس داریم:

یافتن ک.م.م

تذکر 1: نباید همه اعداد مشترک را ضرب کنیم این غلط است مثلا 3*3*3 غلط است باید اعداد مشترک بوده و تعدادشان بیشتر باشد اون رو لحاظ میکنیم نه اینکه همه اعداد مشترک رو ضرب کنیم.

تذکر 2: 2*2 یک عدد غیر مشترک است و نباید بنویسیم فقط 2، این غلط است. یعنی اعداد غیر مشترک چه تکراری و چه غیر تکراری رو باید بنویسیم.