ب.م.م یعنی بزرگترین مقسوم علیه مشترک: پس برای اینکه ب.م.م رو بیابیم یک روش اینه که مقسوم علیه های دو عدد رو بنویسیم و بعد بزرگترینش رو پیدا کنیم:

مثال: 12 و 18

مقسوم علیه های عدد 12 = {1و2و3و4و6و12}

مقسوم علیه های عدد 18= {1و2و3و6و9و18}

مقسوم علیه های مشترک دو عدد = 1و2و3و6


که بزرگترنشان عدد 6 هست:

(12و18)= 6