ابتدا اعداد رو بصورت حاصلضرب اعداد اول می نویسیم و بعد داریم:

ب.م.م= حاصلضرب اعداد اول مشترکی که کمترین تعداد رو دارند

مثال: 12 و 18

12= 2 * 2 * 3
18= 2 * 3 * 3

هم عدد 2 مشترک است و هم عدد 3 
حال تعداد کمتر عدد فقط 2 است
تعداد کمتر عدد 3 هم فقط 3 است.

در نتیجه: 2* 3 = 6 میشود.
(12و18) = 6

مثال: 12 و 24
12= 2 * 2 * 3
24= 3 * 2 * 2 * 2
هم عدد 2 مشترک است و هم عدد 3
تعداد کمتر عدد 3 یکی است که میشود 3
تعداد کمتر عدد 2 اینجا 2 * 2 است ( عدد 24 دارای سه تا عدد 2 است )

(12و24)= 2 * 2 * 3 = 12