2 حالت دارد: 
الف= وقتی مخرج یکسان باشد

ب: وقتی مخرج مختلف باشد


الف: حل: هرکدام که صورت بزرگتر در نتیجه خود کسر بزرگتر است 


ب: حل: مخرج یکسان نباشند: 

آنگاه از مخرج ها ک.م.م گرفته و مخرج ها رو یکسان کرده و صورت ها رو تبدیل میکنیم ( یعنی وقتی مخرج کسر در عددی ضرب بشه صورت هم به همان عدد ضرب میشه و صورت کسر تغییر میکنه که به این تغییر تبدیل میگم)

  از 18 و 27 ک.م.م میگیریم:

18= 3 * 3 * 2

27= 3 * 3 * 3

ک.م.م= (اعداد مشترک با بیشترین تعداد) * ( اعداد غیرمشترک )= ( 3 * 3 * 3 ) * (2)= 27 * 2= 54

پس داریم:

 و در نتیجه میشود:  

و چون 51 از 24 بزرگتر پس داریم: