اگر مخرج ها یکسان باشند:

صورت ها جمع و یا تفریق میشوند

و