اگر مخرج ها متفاوت باشندآنگاه از مخرج ها ک.م.م گرفته و صورت ها تبدیل و سپس حاصل را جمع و یا تفریق میکنیم.

و 

(18= 2*3*3 و 12= 2*2*3 و 6=2*3 و 15=3*5 پس ک.م.م داریم: 5*2*2*3*3= 180)

( 180=18*10=12*15=15*12=6*30)