اعداد واحد را باهم و اعداد کسری را باهم جمع و یا تفریق میکنیم:

نکته خیلی مهم: در حین عملیات جمع و یا تفریق بین اعداد واحد و کسرها باید علامت جمع قرار گیرد چون با توجه به درس قبل گسترده نویسی اعداد مخلوط یک عدد مخلوط بصورت مجموع عدد واحد و کسری نوشته میشود.

و